Make your own free website on Tripod.com

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು, ಆಯಾತುಲ್ಲಾಗಳು, ಪುರೋಹಿತರು, ಮುಲ್ಲಾಗಳು ಹಾಗೂ ಪಂಡಿತರು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತಹ - ತೀರ್ವವಾದ, ಭಯೋತ್ಪಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿ ಆರಾಧನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು - ತಪ್ಪದೇ ಓದಬೇಕಾದ ಲೇಖನ